H2 ჯანმრთელობისთვის, ულტრაიისფერი სტერილიზაცია, ვერცხლის იონის ნიღბები CE მრავალჯერადი გამოყენება 50 ჯერ - HHO Factory

H2 ჯანმრთელობისთვის, UV სტერილიზაციისთვის, ვერცხლის იონის ნიღბები CE მრავალჯერადი გამოყენება 50 ჯერ და მეტი